Climbing in east Crete - general informations


 

Climbing did not exist in eastern Crete in the area of Zakros three years ago. We arrived there for the first time in two people with Karel Hronek in December 2016, and 70 climbing routes have been created by August 2019. This required a total of four months of canyon work. The climbing potential of the area is excellent, this region could become the largest climbing area in Crete. There are 9 canyons on or near 10 km of coastline, some small ones (canyon on Amatou beach), others huge (Xerokambos canyon, Vigla, Epano Zakros, Dead gorge). In each of them, there is potentially some climbing, but it is necessary to build it first. Vigla Canyon has great potential to become truly world-class thanks to its size, rock quality, climbing diversity. Geologically, the area is made up of mostly Mesozoic marine sediments, limestones, occasionally sandstones or conglomerates. Climbing terrains are very diverse, from slabs to large overhangs. You can climb a short distance from the sea (Agia Irini, Amatou, Kato Zakros cave) or in the mountains (Vigla, Xerokambos Canyon, Epano Zakros), or somewhere in between (Katsounaki, Farangoulia, Dead Gorge).

Much of the walls face east and north, with no sunshine in the afternoon, which may be an advantage in summer (Vigla, Epano Zakros, Xerokambos Canyon, Farangoulia, Katsounaki). The second predominant direction is west (Xerokambos Canyon).

To date, however, there are only five crags with climbing routes: Amatou - east and west walls, Katsounaki - northwest and southwest walls, Dead gorge - east wall, Kato Zakros cave - east and south walls, Vigla - east wall. This is only a fraction of the full potential. It is estimated that at least 600 climbing routes can be made in these walls, of course gradually. We are alone now, and we would like to involve more people in the project. If you feel like it, join us.

Used material: In most cases, we use stainless steel bolts from Singing Rock company eventually 10 cm long glued bolts from the same company. We glue epoxides from Spit and Fischer companies. Glued barhooks are usually put in places that are exposed to an increased level of erosion of sea salt, which refers to areas near the sea (Amatou, Katsounaki, Kato Zakros Cave) or to places where the quality of the rocks is worse. In the mountains of Vigla, we install 75 to 95 mm, long 10 mm bolts from Fischer, galvanized. We put stainless steel bolts on the belaying places. Practically, all the belaying places are fitted with Singing Rock material with descending steel carabiners

After this season 2019, most of the routes are climbed, some drilled directions remain like non-climbing projects, which applies mainly to the Katsounaki Canyon area, where most of the paths of difficulty are 6c and above. We leave projects open; everyone can come and find its way, he will be recorded in the guide as the prime climber.

If you want to become a member of our team, come and if you do not have experience in traveling, we will teach you.

 

 

 

Lezení na východní Krétě v oblasti městečka Zakros ještě před třemi lety  neexistovalo. Poprvé jsme tam přijeli ve dvou lidech s Karlem Hronkem v prosinci roku 2016 a do srpna 2019 vzniklo zatím 70 lezeckých cest.  Bylo k tomu třeba celkem čtyř měsíců práce v kaňonech. Lezecký potenciál oblasti je velký, tento region by se mohl stát lezecky největším na Krétě. Na úseku pobřeží o délce 10 kilometrů nebo nedaleko od něj se nachází  se nachází 9 kaňonů, některé malinké ( kaňonek na Amatou beach), jiné obrovské ( Xerokambos kaňon, Vigla, Epano Zakros, Dead gorge). V každém z nich se potenciálně ukrývá nějaké lezení, jen je třeba je vybudovat. Kaňon Vigla má velký potenciál stát se skutečně světovým, díky jeho velikosti, kvalitě skály, rozmanitosti lezení. Geologicky je území tvořeno většinou druhohorními mořskými usazeninami, vápenci , občas pískovci nebo slepenci. Lezecké terény jsou velmi rozmanité, od položených ploten po velké převisy.  Lézt lze v malé vzdálenosti od moře ( Agia Irini, Amatou, Kato Zakros cave) nebo v horách ( Vigla, Xerokambos kaňon, Epano Zakros), případně někde mezi tím ( Katsounaki, Farangoulia, Dead Gorge).

Velká část stěn je orientována na východ a sever , odpoledne tam nesvítí sluníčko, což může být výhoda v létě ( Vigla, Epano Zakros, Xerokambos kaňon, Farangoulia, Katsounaki). Druhý převládající směr je západ ( Xerokambos kaňon).

K dnešnímu dni ale lezecké cesty existují pouze na pěti místech: Amatou – východní a západní stěna, Katsounaki – severozápadní a jihozápadní stěna, Dead gorge – východní stěna, Kato Zakros cave – východní a jižní stěna, Vigla – východní stěna. Jde pouze o zlomek využití celého potenciálu. Odhadem lze v těchto stěnách udělat minimálně 600 lezeckých cest, samozřejmě postupně. Jsme v tom zatím sami a rádi bychom zapojili víc lidí do projektu. Pokud máte chuť, připojte se k nám.

Materiál v cestách: Osazujeme v naprosté většině případů nerezové nýty od firmy Singing Rock, případně 10 cm dlouhé lepené borháky od stejné firmy. Lepíme epoxidy od firem Spit a Fischer. Lepené borháky dáváme většinou do míst, které je vystaveno ve zvýšené míře větrání  mořskou solí, což se týká oblastí  v blízkosti moře ( Amatou, Katsounaki, Kato Zakros cave) a nebo do míst, kde kvalita skály je horší. V horách  ve Vigle osazujeme 75 až 95 mm dlouhé 10mm dříky od Fischera, pozinkované. Na štandy dáváme nerezové dříky. Prakticky všechny štandy jsou osazeny materiálem od Singing Rock se slaňovacími ocelovými karabinami.

Po letošní sezóně 2019 je většina cest vylezena, některé navrtané směry zůstávají jako nepřelezené projekty, což se týká především oblasti Katsounaki kaňonu, kde jsou většinou cesty obtížnosti 6c a výše.  Necháváme projekty jako otevřené, každý může přijet a cestu dolézt, bude pak zapsaný v průvodci jako prvopřelezce.

Jestli se chcete stát členy našeho týmu, přijeďte a pokud nemáte zkušenosti s děláním cest, naučíme vás to.

 

 

 

 

 

 

 

 

terraminoika zeus appartman katerina appartman